Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la Fundació J. V. Foix, d’algun organisme vinculat amb la Fundació, o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts. Tot aquest material està emparat per la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. L’accés a aquest lloc web està subjecte a les condicions següents:

  1. Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, tret que es compti amb una autorització expressa i per escrit de la Fundació J. V. Foix. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta per part dels usuaris.
  2. La Fundació J. V. Foix està legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta marca sense l’autorització prèvia i per escrit de la Fundació. Igualment, estan protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de la Fundació J. V. Foix i dels ens de gestió vinculats a ella que apareguin en el web o sobre els quals es doni informació.
  3. L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la Fundació J. V. Foix o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. La Fundació J. V. Foix no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.
  4. La Fundació J. V. Foix donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, i en preservant la privacitat i confidencialitat.
  5. L’usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza la Fundació J. V. Foix a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
  6. L’usuari del web que facilita dades de caràcter personal a la Fundació J. V. Foix ha de saber que podrà exercir davant la mateixa Fundació els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu DNI, a la Fundació J. V. Foix, carrer Carròs, 11, 08017 Barcelona.
  7. La Fundació J. V. Foix no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Fundació J. V. Foix, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com tampoc de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Fundació.
  8. La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
  9. La Fundació J. V. Foix no es fa responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes.
  10. La Fundació J. V. Foix es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en aquest avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, on els jutjats de Barcelona són els únics que tenen la competència. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual faci l’accés, accepta el compliment i el respecte d’aquesta clàusula i renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.