Política de Privacitat

Notes prèvies

Data de l’última actualització: 26/01/2020

Sempre que visiti aquest lloc web estarà sota l’aplicació de la Política de Privacitat vigent en cada moment.

Protecció de dades Fundació J. V. Foix

La Fundació garanteix als usuaris del lloc web que compleix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinades a preservar el secret, la confidencialitat i la integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades únicament amb la forma i les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades no té cap finalitat que no sigui administrativa o comercial. La Fundació J. V. Foix es compromet a guardar la màxima reserva, el secret i la confidencialitat pel que fa a les dades personals de què disposa. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre com tractem les seves dades personals a la Fundació J. V. Foix, consegüentment té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

AVÍS LEGAL LSSI – CE  

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Fundació J. V. Foix l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, informa de les dades següents:

El titular d’aquest lloc web és: Fundació J. V. Foix

NIF: G59731000

Domicili: Carroç, 11, 08017 Barcelona

USUARIS

L’accés i/o l’ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si és el cas, resultin d’obligat compliment.        

ÚS DEL PORTAL

El lloc web proporciona l’accés a multitud d’informacions, imatges, fonoteca o dades (des d’ara, «els continguts») a Internet pertanyents a Fundació J. V. Foix o als seus llicenciants, als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que calgués per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la Fundació J. V. Foix ofereix per mitjà del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no usar-los per:

(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

(II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornografico-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.

(III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Fundació J. V. Foix dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

(IV) intentar accedir i, si escau, i utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. La Fundació J. V. Foix es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, la Fundació J. V. Foix no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Fundació J. V. Foix serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudios, vídeos, textos, fotografies; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la Fundació J. V. Foix. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de la Fundació J. V. Foix. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per a un ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de Fundació J. V. Foix.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La Fundació J. V. Foix no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

La Fundació J. V. Foix es reserva el dret de dur a terme, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, de manera que pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin per mitjà del web com la forma en què aquests continguts es presenten o s’ubiquen al seu portal.

ENLLAÇOS

Pel que fa als enllaços o hipervincles que hi ha al web cap a altres llocs d’internet, la Fundació J. V. Foix no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, la Fundació J. V. Foix assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts d’algun d’aquests enllaços pertanyents a llocs web aliens, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’ EXCLUSIÓ

La Fundació J. V. Foix es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a portal i / o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, als usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

La Fundació J. V. Foix perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol la utilització indeguda del seu portal i exercirà totes les accions civils i penals que li corresponguin en dret.

MODIFICACIÓ DE LES ACTUALS CONDICIONS I DURACIÓ

La Fundació J. V. Foix podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i degudament publicades, com apareixen aquí. La vigència de les condicions esmentades estarà en funció de la seva exposició i seran vigents mentre estiguin degudament publicades i fins que no siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre la Fundació J. V. Foix i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat anteriorment indicada.